REGULAMIN PRALNI ŁÓDKA W CENTRUM
HANDLOWO-ROZRYWKOWYM SUKCESJA W ŁODZI

 1. Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu Pralni przez Klienta.
 2. Pralnia przyjmuje do czyszczenia wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne wskazujące na sposób prania. Odzież nieposiadającą stosownego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta, informując go jednocześnie o możliwości wystąpienia szkody. W takim wypadku Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie szkody.
 3. Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem odzieży lub odstąpić od usługi, gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.
 4. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie.
 5. Pomimo dokładania najwyższych starań, Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonej garderoby.
 6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za guziki, klamry, fliselinę, zamki, ściągacze gumowe, wady materiału, poduszki oraz za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 7. Opłata za usługę pobierana jest z góry, a jej wysokość określa cennik Pralni.
 8. Po wykonaniu usługi odzież może być wydana wyłącznie osobie, która okaże stosowne potwierdzenie przyjęcia garderoby do czyszczenia lub paragon.
 9. Prawo do reklamacji przysługuje wyłącznie w momencie odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 10. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby, pracownik Pralni ma obowiązek przyjąć reklamację Klienta w formie pisemnej lub poinstruować Klienta jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela Pralni.
 11. W przypadku nieodebrania garderoby przez Klienta w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu, zostaje ona przekazana na cele dobroczynne.